بورس کالا می تواند به مرجع رسمی قیمت خودرو تبدیل شودبه بازار به نقل از بورس حسن رضایی پور مدیر عامل کارگزاری مدبر آسیا در بازار عرضه خودرو در بورس کالا گفت: استفاده از صنعت خودروسازی از بازارهای سرمایه و به ویژه از سازوکار شفافی مانند بورس باعث شفافیت خودرو و گزارش دهی می شود. آنها می دانند زیرا در گذشته خودروسازها می دانستند که به چه کسانی خودرو فروختند و سایر نهادهای ناظر برای اطلاع دقیق از مسیر بروکراسی را می دانستند اما در حال حاضر محصولی که در بورس کالا می تواند اطلاعات آن را در بازار موجود داشته باشد. این موضوع به شفافیت کمک می کند.

رضایی پور کالای مشخص کرد: نکته بعدی این است که در کنار عرضه خودرو در بورس می توان از سایر ابزارهای موجود در بورس مانند ابزارهای سلف موازی استاندارد و قراردادهای آتی وآپشن نیز برای استفاده از چندین محصول استفاده کرد زیرا این ابزارها می توانند به کشف قیمت بپردازند. صحیح نیز کمک کنند.

عنوان کرد: در این صورت اگر بازار بداند میزان تولید خودروساز چقدر است و خودروساز نیز می خواهد بداند چه میزان مصرف در تولید محصول وجود دارد، شفافیت و عملکرد ایجاد می شود می توان گفت که ابزارهای موجود در بورس کالای مصرفی برای تولید خودرو. کشف قیمت هستند.

به وی، در تمام بازارهای دنیا گفته می‌شود که مشخص می‌شود از ارزش تعیین‌کننده می‌سازد و ابزارهای تعیین‌کننده مالی قیمت کالاها هستند زیرا در این صورت قیمت صحیحی کشف می‌شود.

مدیر عامل کارگزاری مدبر آسیا آسیایان کرد: نکته مثبت دیگر برای بازار و صنعت خودرو، انعکاس رسمی قیمت ها است زیرا در حال حاضر هیچ مرجع رسمی برای قیمت خودرو وجود ندارد به چه مرجع قیمت گذاری مشخص شده است و روند قیمت گذاری شفاف نیست. در حالی که با عرضه خودرو در بورس کالا، این بورس می تواند به مرجع رسمی قیمت خودرو تبدیل شود و با مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت آتی و محصول را مشخص کند و با این روش اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین برود.

رضایی پور با بیان سیاست قیمت گذاری خودرو، سیاست اشتباهی اظهار داشت: به اعتقاد من کشف قیمت خودرو از طریق بورس کالا و مکانیزم پیشنهاد می شود و بهترین راه حل برای قیمت گذاری این محصول است و باید اجازه داد تا بازار قیمت را به شرطی ارائه کند. داشتن اطلاعات کافی از میزان عرضه و تولید واقعی، تعیین کند.

این کارشناس بازار کالایی عنوان کرد: بنابراین می‌توان گفت که بهترین عامل برای کشف قیمت خودرو است، در حالی که می‌توان از ظرفیت کدال نیز استفاده کرد تا از این طریق پیشنهاد و تقاضای واقعی برای این شکل محصول داشته باشد.