به مقیاس عقب پیشرفت مقرون به صرفه ایتالیا – خبرگزاری {بازار}به گزارش {بازار}، گروه سراسری آمار ایتالیا در این زمان همراه خود تخلیه گزارشی معرفی شد به همین دلیل میزان تأمین ناخالص داخل این ملت در داخل سه ماه نخست مخصوصاً در داخل ماه‌های ژانویه، فوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارس امسال، 2 {دهم} شانس تأمین شده است. این گروه مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواکراین را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی بهبود حامل‌های قدرت به طور قابل توجهی بنزین، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان بیشتری را در داخل به مقیاس عقب این شاخص مقرون به صرفه راه اندازی کرد.

با این وجود، این {مقدار} رقمی به همین دلیل ارقامی کدام ممکن است پیش‌تر برای تأمین ناخالص داخل انتظار می رود سالم تر است. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پیشگویی کردن کرده بود کدام ممکن است میزان تأمین ناخالص داخل در داخل فصل پولی امسال نیم شانس به مقیاس عقب داشته باشد یا نباشد. میزان تأمین ناخالص داخل در داخل سه ماه چهارم مخصوصاً در داخل ماههای اکتبر، نوامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسامبر 12 ماه 2021، 2 {دهم} شانس کاهش یافته است است.

در داخل تنها واقعی سالیانه، مخصوصاً نسبت است که دوره در داخل 12 ماه قبلی، میزان تأمین ناخالص داخل 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت {دهم} شانس بهبود می‌دهد.

بر ایده ادعا گروه سراسری آمار ایتالیا سیستم مالی این ملت بعد به همین دلیل 4 فصل پولی متوالی پیشرفت در داخل سه ماه نخست امسال برگزار شد. موسسه مالی مرکزی ایتالیا پیشگویی کردن کرده است کدام ممکن است پیشرفت مقرون به صرفه ملت در داخل 12 ماه ۲۰۲۳، به چند شانس می رسد. این پیشگویی کردن در داخل صورتی محقق خواهد بود کدام هرکدام چه {سریعتر} بهترین راه حلی برای مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواکراین پیدا تدریجی. با این وجود در داخل صورتی کدام ممکن است مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواکراین یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه سوخت ایتالیا را برداشتن تدریجی پیشرفت مقرون به صرفه این ملت امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه بلند مدت نیم شانس به مقیاس عقب می تواند داشته باشد.