به دلیل شکست تعهد «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌سازی» رژیم صهیونیستی به همان اندازه نتیجه نهایی‌گیری شوق افراد بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماراتسرویس بین‌الملل وب خبری تهران‌نیوز ـ همه شما‌ساله همزمان جمعه پایانی ماه مبارک رمضان کدام ممکن است امام خمینی(ره) در زمان حال را روز حمایت مناسب به دلیل افراد فلسطین خواندند، ملت‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی همراه خود اتحاد مثالزدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای {یکدیگر} در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه افراد مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنند.

{حمله} نیروهای رژیم ساختگی صهیونیستی به مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران جنوب لبنان دلایلی بود کدام ممکن است امام خمینی (ره) در داخل ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ همراه خود صدور پیامی به دلیل مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی خواست برای خواستن کردن انگشت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن خواهد شد به هم بپیوندند.

روز بین المللی قدس در داخل مقوله ای امام خمینی(ره)، مقام معظم مدیریت، مراجع عظام تقلید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدحسن نصرالله جایگاه ویژه‌ای داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد، به منظور که امام خمینی (ره) روز قدس را 9‌تنها واقعی روز فلسطین، متوسط روز اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز حکومت اسلامی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را مقدمه‌ای برای بسیج عادی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل حزب مستضعفین در داخل تمام دنیا راه اندازی شد کرده است.

همراه خود نامگذاری روز بین المللی قدس به دلیل سوی امام خمینی(ره) نهضت ضدصهیونیستی روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه به 12 ماه مکان های بین المللی به پلیدی این رژیم غاصب اصولاً پی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها فوت به پای هم در داخل راهپیمایی علیه رژیم ساختگی صهیونیستی صف واحد تشکیل دادند.

بعد به دلیل نامگذاری جمعه پایانی 12 ماه {به روز} بین المللی قدس به دلیل سوی امام خمینی(ره)، جایگاه رژیم غاصب صهیونیستی نزد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها تنزل کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم اکنون در داخل وضعیت امور بحرانی به حرکت می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین روزمره همراه خود تمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی به نزدیک شدن می‌نگرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی همراه خود توسل به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی درصدد است به هرشکل بالقوه به بقای شخصی شکسته نشده دهند، غافل به دلیل اینکه عمر این رژیم ساختگی رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی تحریک کردن شده است.

خبرنگار بین‌الملل وب خبری تهران‌نیوز در نقطه از روز بین المللی قدس ذکر شد‌وگویی را همراه خود حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس امتیازات بین‌الملل آماده سازی اطلاعات است به همان اندازه {شرایط} کنونی رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام فلسطین را مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد «تهران‌نیوز» همراه خود کنعانی‌مقدم در داخل پی می‌آید:

تهران‌نیوز: {در حال حاضر} {شرایط} جبهه از دوام فلسطین را راه به تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

کنعانی‌مقدم: براساس دکترین روز بین المللی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های تصمیم گیری شده شیفته امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت به تذکر می‌رسد کدام ممکن است جبهه از دوام خصوصاً در داخل فلسطین در داخل سطح {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش قرار گرفته است، به منظور که بعد به دلیل تعیین کنید‌گیری هسته‌های از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن این هسته‌های {به یکدیگر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع‌های به هم پیوسته از دوام این جهش تعیین کنید مناسب به شخصی گرفته، کاری کدام ممکن است شهید سلیمانی برای ساماندهی نیروهای از دوام مشارکت در داد.

این حمام‌ها {به یکدیگر} پیوند داده شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام را تشکیل دادند، به منظور که رژیم صهیونیستی {هر} اقدامی مشارکت در می‌دهد واقعاً احساس می‌تدریجی جبهه از دوام در برابر این این رژیم ایستاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه معمولاً نیست کدام ممکن است تنها واقعی در داخل سرزمین‌های اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی ۱۹۴۸ شاهد {عکس}‌العمل از دوام باشیم، متوسط در داخل نوار غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن، سوریه، عراق، ایران، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … جبهه از دوام وارد فرهنگ سازی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژِم صهیونیستی را مورد تهاجم قرار اطلاعات‌اند.

شکست تعهد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ـ ملت‌سازی رژیم صهیونیستی

به تذکر می‌رسد این ماده ما را وارد مرحله‌ای می‌تدریجی کدام ممکن است «کنش اجتماعی» جبهه از دوام عنوان می‌گیرد، {در این} راستا گروه‌ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام در داخل کشورهای مختلف وارد حرکت شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نوجوانان فلسطینی در داخل قلب تل‌آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} ظریف رژیم ساختگی صهیونیستی به توانایی اجتماعی بازسازی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مواقع مورد نیاز وارد حرکت می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهدیم مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل مختلف افراد وارد صحنه شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن مبایعه نامه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سطح‌ای است کدام ممکن است ایمنی رژیم غاصب صهیونیستی در داخل روده ها تل‌آویو مورد عملکرد قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم‌ترین {آسیب}‌پذیری رژیم نوزاد‌کش صهیونیستی ماده امنیتی این رژیم است.

رژیم صهیونیستی پیش به دلیل این دنبال پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ـ ملت‌سازی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود خوب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل جاری سقوط {در این} رژیم مواجه هستیم، به منظور که پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌سازی ً شکست خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماده ملت‌سازی نیز رژیم غاصب صهیونیستی به لحاظ جمعیتی مهاجرت کردن معکوس را تخصص می‌تدریجی، این مخصوصاً به دلیل هم پاشیدگی ملت‌سازی.

حوادث مسجدالاقصی نیز تأیید شد کدام ممکن است افراد فلسطین بر روی سویه ها صورتی شخصی (مسجدالاقصی قبله نخست مسلمانان است) محکم ایستاده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی نیز نیاز دارند یهودی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} آثار اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینیان به دلیل اماکن مقدس است.

اکنون جبهه مشترکی بین گروه‌های فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان مد شده، به منظور که در نقطه از روز قدس شاهدیم کشورهای مختلف به دلیل سیب بزرگ گرفته به همان اندازه آمستردام، هندوستان، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کشورهای اتحادیه اروپا افراد وارد صحنه شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را به‌عنوان چالش بین المللی مطرح می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این درخواست شده است بین المللی در داخل بلند مدت نتیجه در زانو زدن رژیم صهیونیستی در برابر این گروه‌های از دوام احتمالاً وجود خواهد داشت.

تهران‌نیوز: تذکر دارید دانستن درباره {شرایط} داخل رژیم صهیونیستی در موضوع فاجعه‌های سیاسی این رژیم {چیست}؟

کنعانی‌مقدم: بعد به دلیل سقوط نتانیاهو، ائتلاف رژیم صهیونیستی همراه خود ترکیبی چپ‌{گرا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست‌گرای افراطی (لاپید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفتالی بنت) تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مشابه روز نخست نیز پیش‌سوراخ بینی می‌شد کدام ممکن است این ائتلاف همراه خود شکست مواجه شود. اخیراً ایدیت سیلمن، مشاور حزب راست‌گرای «یامینا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فراکسیون حرکت ائتلافی در داخل کنست استعفا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف همراه خود شکست مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تقریباً همه افتاد.

به دلیل شکست «قیمت کاهش یافته قرن» به همان اندازه نتیجه نهایی‌گیری شوق افراد علیه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات

{با این وجود} ً پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سقوط کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارلمان احتمال دارد قطعنامه‌گیری دانستن درباره امتیازات حیاتی رژیم صهیونیستی معمولاً نیست؛ مسائل مقرون به صرفه، مهاجرت کردن معکوس، ناامنی، دهانه شدن گنبد آهنین شیفته موشک‌های بسیار موثر سطح‌دختر فلسطینیان حاکی به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است رژیم صهیونیستی توانايي {مدیریت} درون شخصی هم معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع قومیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌های کاملاً متفاوت در داخل رژیم صهیونیستی به دلیل آفریقای جنوبی به همان اندازه روسیه حاکی به دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مستحکمی در داخل سرزمین‌های اشغالی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل {آسیب}‌پذیر رژیم صهیونیستی را از نزدیک نخست برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی این رژیم را همراه خود مسئله قابل توجه مواجه کرده، به منظور که شاهد تصویر اسلامگرایان در داخل قدس شریف علیه رژیم ساختگی صهیونیستی هستیم.

تهران‌نیوز: در داخل 12 ماه‌های قبلی شاهد سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی ازجمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست به دلیل مکان های بین المللی مخفیانه این روابط را نگه داشتن کرده‌اند؛ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه سازش میان اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل نتیجه در سبک شدن چالش فلسطین می‌شود هر دو کاملاً برعکس ملت‌های آزادیخواه ممکن است علاوه بر این علیه کشورهای خیانت‌{کار} از دوام فلسطین بشورند؟

کنعانی‌مقدم: رژیم صهیونیستی به دلیل مشابه ابتدا پیمان کمپ دیوید اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم، اسلو، شرم‌الشیخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های مختلفی را مورد بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته قرن کدام ممکن است شیفته رژیم آمریکا مطرح شد که نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست ساختار «صلح ابراهیم» دنبال این بوده اند کدام ممکن است کشورهای عربی رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند به همان اندازه این رژیم گستره ورزش شخصی را بهبود دهد، با این وجود «پیمان ابراهیم» هم ً همراه خود شکست مواجه شد.

بنده اسم روال‌سازی روابط کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی را آشکارسازی می‌دانم، چراکه 12 ماه‌های 12 ماه است کدام ممکن است این اتصال ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی ارتباط امنیتی، مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش داشتند، به منظور که تا به امروز خوب گلوله علیه این رژیم شلیک نکرده‌اند.

امارات متحده عربی هر دو بحرین همراه خود آشکارسازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی محل اعرابی در داخل بین اعراب ندارند، با این وجود این آشکارسازی موجب نتیجه نهایی‌گیری شوق افراد {در این} مکان های بین المللی شده، چراکه افراد مسلمان به هیچ عنوان حاضر به نظر نمی رسد که باشند در داخل جنایت حکام عربی سهیم باشند؛ به دلیل مصر گرفته به همان اندازه سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست به دلیل کشورهای عربی شاهد انتقادات تندی علیه حاکمان کشورهای عربی هستیم کدام ممکن است می‌تواند به موج دوم بیداری اسلامی بینجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌آید روال‌سازی روابط برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی برخلاف تصور یانکی‌ها بود می شود که در پایان به فروپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های ایادی غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی شیفته افراد احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می‌تواند نتیجه در انتفاضه عربی ـ اسلامی بینجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فراتر به دلیل مرزهای سرزمین‌های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی شخصی را آرم می‌دهد.

تهران‌نیوز: شهید حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در داخل سخت از دوام فلسطین داشت؟

کنعانی‌مقدم: شهید سلیمانی یکی از آنها در نظر گرفته عظیم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی‌ترین اقدامی کدام ممکن است مشارکت در داد این بود کدام ممکن است {حلقه}‌های از دوام را به هم پیوند داده شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این زنجیره روزمره توسعه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مختلف را درنوردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ً شاهد تعیین کنید‌گیری جبهه از دوام بودیم.

این پیوستگی جبهه از دوام توانایی دلسرد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه ترکیبی را علیه رژیم صهیونیستی تعیین کنید اطلاعات، به همین دلیل شهید سلیمانی در گذشته به دلیل مبایعه نامه به خوبی جبهه از دوام را ساماندهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل مبایعه نامه نیز حرکت از دوام به دلیل پوسته‌ای کدام ممکن است برای تجویز این حرکت مد شده بود فقطً بیرون شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار‌های یانکی‌ها به شکست منتهی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شاهد مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز جنبش اجتماعی از دوام هستیم کدام ممکن است به همان اندازه شرق آسیا انواع یافته است.

انتهای پیام/*