بهبود ۵۰ درصدی مرحله زیرکشت میگو در داخل گلستان| ۵ هزار تن محصول درو کردن می تواندسید جواد قدس علوی در داخل صحبت کردن با خبرنگار {بازار} اظهار کرد: امسال همراه خود بهبود 50 درصدی مرحله زیرکشت میگو در داخل مجتمع گمیشان پیشگویی کردن می تواند بیش به همین دلیل 5 هزار تن محصول درو کردن شود..

مدیرکل شیلات گلستان منطقی سازی داد: فصل پرورش 12 ماه جاری به توضیح برای گذر به همین دلیل {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین قابل توجه ظریف است همین راستا ممکن است بخواهید همکاری تا حد زیادی سه ضلع تأمین (بهره برداران، شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپزشکی) واقعاً احساس می تواند..

وی افزود: نزدیک به ادعا آمادگی نمایندگی تکثیر کودک میگو محک گمیشان، می تواند شرکتی را برای حمایت به همین دلیل این وسط شناخته شده به عنوان تنها واقعی وسط تکثیر کودک میگو در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل فراهم کردن نرم افزار خروج پست لارو حدود ۲۰ شانس به همین دلیل کودک میگوی ها معرفی شد. خواستن نمایندگی های پرورش دهنده را پس به همین دلیل ارزیابی دامپزشکی به همین دلیل این وسط محک تولید کنند.

سرپرست کامل شیلات گلستان در داخل سازماندهی مزارع جهت پرورش میگو اظهار داشت: نمایندگی کاسپین کیان پاد برای مرحله یک نسبت به تمیزکردن حوضچه ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین داروها ضد عفونی اقدام می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکتی هم نیاز به نسبت به نرم افزار زمانبندی سازماندهی حوضچه مجتمع وارد کنید برای سایرین. بهره برداران اقدام اجباری را مشارکت در دهد.

قدس علوی خاص کرد: نزدیک به نگه داشتن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال ها {در حال حاضر}، اداره کامل شیلات پس به همین دلیل ادعا جدول نرم افزار ذخیره سازی میگوید نمایندگی تعاونی به همین دلیل گذشته تاریخی ۲۰ اردیبهشت آب می خواست را برای مزارع پرورش میگو تامین تنبل.

گفتنی است 12 ماه قبلی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۵ تن میگو در داخل هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۳ تأمین به همین دلیل مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان شد..