بهبود ورزش های اطلاعات بنیان بهترین راه رفع مراقبت از تحریم هاستمجتبی مرادجو در داخل صحبت کردن با خبرنگار {بازار}، اظهار کرد: همراه خود بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشار نمایندگی های اطلاعات بنیان می توان به طرحی برای تعیین همراه خود پشتیبانی به استارتاپ ها، بهبود ورزش های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی مراقبت از تحریم ها انگشت کشف شد.

وی در رابطه با ابزار‌ریزی برای افزایش نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل صاحب نظران: توصیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات دولت آنها خواهند شد اقدامی در داخل راستای عملکرد مانترا 12 ماه ۱۴۰۱ است.

عضو شورای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون طاقت فرسا‌افزار گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت خاص کرد: مقام معظم مدیریت همراه خود شناسایی نهادن 12 ماه جاری شناخته شده به عنوان اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی نقشه بهترین راه سیستم اقتصادی ملت را تبیین کردند.

سیستم اقتصادی اطلاعات‌بنیان مخصوصاً فراهم کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم در داخل کل شما منطقه‌های تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} همراه خود حمایت به دلیل نمایندگی‌های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود عملکرد‌آفرینی آن خواهد شد‌ها، می‌توان به فناوری‌های استفاده شده برای تعیین ساختار همراه خود پشتیبانی به استارتاپ ها، بهبود ورزش‌های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی مراقبت از آنها خواهند شد شناسایی شد. آثار تحریم ها انگشت کشف شد.

سیستم اقتصادی اطلاعات‌بنیان مخصوصاً تامین علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در داخل کل شما منطقه‌های تأمین
مرادجو خاص کرد: این نامگذاری بارقه‌های امید را در داخل فعالان زیست بوم فناوری ملت راه اندازی کرده است به همان اندازه به تبع آن خواهد شد، عملکرد نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان، تشکل‌های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه مفهوم، در داخل منطقه سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین جسورانه‌تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطلاعات بنیان شدن سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نیروی‌زایی داشته باشد یا نباشد. نیز می تواند.

وی افزود: سیستم اقتصادی اطلاعات‌بنیان مخصوصاً فراهم کردن علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در داخل کل شما منطقه‌های تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} همراه خود حمایت به دلیل نمایندگی‌های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود عملکرد‌آفرینی آنها خواهند شد، می‌توان به اهدافی چون راه اندازی ساختار همراه خود پشتیبانی به استاپ ها، بهبود ورزش‌های اطلاعات بنیان شناسایی شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی همراه خود آثار تحریم ها انگشت کشف شد.

عضو شورای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون طاقت فرسا‌افزار گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت شکسته نشده داد: این کدام ممکن است نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان ما به چه حمایت‌هایی خواستن دارند به همان اندازه عملکرد آفرینی بیشتری در داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی داشته باشند، شامل می شود بخش‌های متعددی است این بین صاحبان خانه مفهوم {نباید} عملکرد داشته باشند. {در این} مورد نادیده گرفته شود.

در همسایگی امروزی، جز همراه خود بهبود علم در داخل بخش های مختلف، پتانسیل توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی کردن مسیری کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی وجود داشته باشد یا نباشد
مرادجو راه اندازی تسهیلات ویژه برای نمایندگی های اطلاعات بنیان، صدور مجوز معتبر {تخصصی} برای رفع مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل اطلاعات بنیان، معافیت های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اعتبار صندوق های نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی را به دلیل راهکارهای ابتدایی شک، تأمین اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بنیان. در داخل ملت معرفی شد.

وی ممکن است حتی اظهار داشت: {اجازه} به مراکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای عادی غیردولتی برای حمایت اقتصادی به دلیل نمایندگی های اطلاعات بنیان، مکلف کردن ادارات، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها در داخل جهت {خرید} کالا اطلاعات بنیان برای تعمیر از ملزومات، پشتیبانی به صادارت کالا اطلاعات بنیان، {اجازه} به نمایندگی های اطلاعات بنیان برای بهره مندی از مزایای وسایل، مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها پایگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی بستر حمایتی رویداد برای راه اندازی شد کالا نمایندگی های اطلاعات بنیان همراه خود قالب هایی قابل مقایسه با بهره مندی از مزایای چشم اندازها صداوسیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه های در سراسر جهان به دلیل راهکارهایی است کدام ممکن است {نباید} با اشاره به مانترا 12 ماه استفاده بیشتر از شود. به دلیل آنها خواهند شد غفلت کرد.

عضو شورای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون طاقت فرسا‌افزار گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت اضافه کرد: در همسایگی بین المللی امروزی، جز همراه خود بهبود علم در داخل بخش‌های مختلف، پتانسیل توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی کردن {مسیر} پیشرفتی فراهم نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما نیز به دلیل این ماده موضوع مستثنی معمولاً نیست.

تاکید رئیس معظم انقلاب بر اطلاعات بنیان سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه داشتن این منطقه را دوچندان می تدریجی
مرادجو گفت: به دلیل سوی نه در موضوع {شرایط} مقرون به صرفه انتخاب شده ملت ما، {راهی} برای امتحان و توسعه کل شما جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} همراه خود تمام توان در جهت سیستم اقتصادی قدرتمند اطلاعات بنیان {نداریم}.

وی اظهار داشت: {در این} بهترین راه، بهره گیری به دلیل فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات در داخل کل شما فاز ها به دلیل بهداشت، تمرین، سنت، سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … منصفانه امر اجباری است کدام ممکن است بتوانیم بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی، بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زودی تر توسعه کنیم چه.

عضو مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون طاقت فرسا‌افزار گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت معرفی شد: نامگذاری 12 ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شورای خارق العاده انقلاب بر اطلاعات بنیان سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین نیز {اهمیت} به این منطقه را دوچندان می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذی ربط. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین، به صورت انتقادی پیگیر می تواند آن خواهد شد باشد یا نباشد.

حمایت ها اهتمام تمام تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین، گروه نظام صنفی کامپیوتر ای ملت نیز شناخته شده به عنوان تنها واقعی تشکل غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبر بخش فناوری داده ها، آمادگی شخصی را برای همرهی همراه خود نمایندگی های اطلاعات بنیان پخش می کند.

الزام پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تعیین همراه خود گروه نظام صنفی کامپیوتر ای ملت
مرادجو شکسته نشده داد: توصیه ها معرفی شده حمایت مهم می خواست نمایندگی های اطلاعات بنیان است کدام ممکن است به افزایش این نمایندگی برای عملکرد آفرینی در هدف باور مانترا 12 ماه {کمک خواهد کرد}.

وی افزود:در واقع این حمایت ها اهتمام تمام تعیین های تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت را می طلبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین، گروه نظام صنفی کامپیوتر ای ملت نیز شناخته شده به عنوان تنها واقعی تشکل غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش فناوری داده ها، آمادگی شخصی را برای همرهی همراه خود نمایندگی های اطلاعات بنیان ادعا می دارد.

عضو مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون طاقت فرسا‌افزار گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت اظهار کرد: دسترسی به {اهداف} حیاتی این بخش، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تعیین‌گیری همراه خود گروه نظام صنفی کامپیوتر‌های ملت را می‌توان به در کنار فاز دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی، همراه خود شتابزده برد. مضاف به عملکرد عملکرد {حرکت} مشترک کنیم.