بهبود تعاونی در داخل تجارت اشتغال خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستائیان را بهبود می دهدبه گزارش {بازار} به به همین دلیل قلب روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، «مهدی مسکنی» در داخل آیین نامه امضای تفاهم نامه میان معاونت امور همکاری مشترک، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} نمایندگی {مادر} {تخصصی} بهبود ایرانگردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگردی. میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، صنایع دستی گرفته شده را به همین دلیل فاز های حیاتی به طور قابل توجهی در داخل صنایع دستی گرفته شده دانستند.

وی همراه خود خاص اینکه وزارت میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری می خواهند اجرای پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهای کلان شخصی در داخل دورترین عوامل ملت است، خاطر آرم کرد: در داخل دنیا ۳۹ کلان شهر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است دارای با دست ساخته شده است کدام ممکن است سهم ایران به همین دلیل این انواع ۸ کلان شهر است. است.

مسکنی افزود: در داخل همه ملت 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 299 مشارکتی در داخل بخش میراث باکلاس، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های گردشگری می کنند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع هزارو 472 تعاونی در داخل بخش گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحتگاه {داری}، هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 838 تعاونی در داخل بخش صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 89 مشارکتی در داخل بخش ورزش می کنند. تعلیم ممکن است بخواهید خرید وکارهای صنایع دستی گرفته شده ورزش می کنند.

وی در موضوع اینکه اکثر این انواع تعاونی ها در داخل {مناطق} {محروم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی هستند، مورد نظر است: به همین دلیل این انواع 62 شانس خانمها ادارات می کنند کدام ممکن است اگر بتوان این را بهبود داد برای عملکرد گروه مخصوصاً خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاییان حرفه تا حد زیادی راه اندازی می کنند. شود.

وی همراه خود خاص اینکه سالیانه ۱۱۵ تعاونی در داخل بخش صنایع دستی گرفته شده راه اندازی می تواند باشد، خاطر آرم کرد: سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمان اساساً بیشترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قم، زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوین همانقدر کم میزان تشکیل صنایع دستی گرفته شده را در داخل ملت دارند.

معاونت امور مشترک شناسایی شد: تعاونی های صنایع دستی گرفته شده را در داخل ملت به طور از واقعی بررسی اجمالی کرده است.

مسکنی افزود: نقطه ضعف بنیه پولی، واردات صنایع دستی گرفته شده بین المللی، عدم همکاری موسسه مالی ها برای اعطای تسهیلات، {تبلیغات} دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به همین دلیل حیاتی ترین عناصر راه اندازی کننده صنایع دستی گرفته شده در داخل ملت هستند.

وی همراه خود خاص اینکه 2000 میلیارد تومان جاده اعتباری تواند به شما کمک کند تعاونی اختصاص یافته است، ذکر شد: همراه خود این میزان توان 2000 تومانی را در داخل فاز صنایع دستی گرفته شده کشاورزی برای تعیین حرفه دقیق اختصاص داد.