بلوغ سیستم های عالی سازمانی در داخل ایران ۱۰ 12 ماه عقب تر است{بازار} گروه سیستم اقتصادی دیجیتال: «یکی در همه المانهایی کدام ممکن است {مدیریت} مصرف کننده به آن قرار است ممکن است بخواهید {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده دارد طبیعتا است چرا کدام ممکن است ارتباط همراه خود مصرف کننده به نحو {صحیح} مشارکت در می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود خریداران بدون شک نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله رمز و راز محصولی مشارکت در می تواند باشد به همان اندازه راهی پیدا کند به میزان توجه به برند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آن قرار است را بهبود دهد. در پایان بهبود سودآوری را به در کنار دارد.» این بخشی به همین دلیل گفتگوی خبرگزاری {بازار} همراه خود کیارش اورنگ، راهنما در سراسر جهان {مدیریت} تقریباً در مورد {تأثیر} {مدیریت} {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود مصرف کننده در داخل سودآوری {شرکت ها} است تخصصی ایجاد می کند یکپارچه محتوای متنی این {گفتگو} به همین دلیل نظرتان می گذرد.

کیارش اورنگ، راهنما {مدیریت}؛ شغل توصیه را همراه خود یکی در همه معروفترین نمایندگی توصیه {مدیریت} جهان (Accenture) تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نمایندگی CGI در داخل کانادا یکپارچه داد. وی در داخل چند قبلی 12 ماه قبلی همراه خود تعدادی از نمایندگی‌ها در داخل ایران راهنما برای اداره کردن ارشد گروه‌ها کدام ممکن است می‌توان به گروه تجاری بارز، رایتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کناف ایران شناسایی شد. در داخل سه 12 ماه قبلی تخصص وی فراهم کردن توصیه {مدیریت} به شرکتهای غیر دولتی جهت ساختار گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذر به همین دلیل چالشها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری برای سازمانها {بوده است}. ایشان در داخل ۲۰ 12 ماه قبلی در داخل پیاده سازی سیستم های عالی سازمانی (ERP، CRM) در داخل ماموریت های عظیم در سراسر جهان سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر می تدریجی کدام ممکن است اجرای این گونه ماموریت ها را در موضوع چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای خارج از آن در داخل ملت برای نمایندگی های داخل محلی سازی تدریجی.

*در داخل ابتدا بفرمایید اجرای {صحیح} {مدیریت} ارتباط همراه خود {مدیریت} چه تاثیری بر بهبود سودآوری خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانها دارد؟
از نظر من اجرای {صحیح} {مدیریت} {مدیریت} بهتری به همین دلیل اجرای {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده است. ممکن است همچنین به نکته ای ردیابی کنم ما 2 ایده {داریم} یکی در همه {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده{مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی دیگر {مدیریت} سرپرست {مدیریت} مصرف کننده. {مدیریت} مصرف کننده شامل می شود کل شما تکنیک های اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ به همین دلیل درآمد آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در عملیات همراه خود مصرف کننده زیان آور است. با این وجود {مدیریت} ارتباط تنها واقعی خوب {زیر} توالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاه برای اداره کردن {مدیریت} است.

یکی در همه المانهایی کدام ممکن است {مدیریت} مصرف کننده به آن قرار است ممکن است بخواهید {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده دارد طبیعتا است چرا کدام ممکن است ارتباط همراه خود مصرف کننده به نحو {صحیح} مشارکت در می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط همراه خود خریداران بدون شک نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله رمز و راز محصولی مشارکت در می تواند باشد به همان اندازه راهی پیدا کند به میزان توجه به برند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آن قرار است را بهبود دهد. در پایان بهبود سودآوری را به در کنار دارد. {مدیریت} {صحیح} ارتباط همراه خود مصرف کننده تقریباً در مورد خریداران بالفعل نمایندگی هم به جلب رضایتمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی ثابت بودن می انجامد. نمایندگی در واقع می تواند به همین دلیل این ماده شناخته شده به عنوان خوب دستگاه عینی استفاده بیشتر از تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} خریداران هم به صورت زبانی هر دو در داخل دنیای آنلاین ما به انواع مختلف بهبود دهنده برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نمایندگی شوند. یکی در همه {اهداف} CRM در واقع می تواند رضایتمندی خریداران باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است این عملکرد حاصل می تواند باشد باعث بهبود تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حاشیه} درآمد می تواند. در داخل نتیجه نهایی سودآوری نمایندگی تقویت پیدا می تدریجی.

جاری اگر بخواهیم {پاسخ} را مختصر کنیم : {مدیریت} مصرف کننده همراه خود {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده در موضوع استراتژیک گروه رئوس مطالب می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منشا رضایتمندی سودآوری برای گروه می تواند باشد. {مدیریت} ارتباط همراه خود مصرف کننده هر دو راه اندازی تصویری بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبا به همین دلیل برند در واقع می تواند در داخل مکان {بازار} نمایندگی موقعیت آفرین باشد یا نباشد، چراکه ممکن است علاوه بر این عملکرد نمایندگی ازا ین ارتباط {صحیح} در داخل سالهای اول راه اندازی {تصویر} بهترین به همین دلیل برند شخصی باشد یا نباشد. به همین دلیل همراه خود بلند کردن هر دو تنظیم تصویری به همین دلیل برند هر دو بهبود سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب رسوخ محلی رمز و راز، نهابتا بهبود تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد را آرزو می کنند دارد.

*برای اجرای این قالب چه بهتری نیاز به مشارکت در شود به همان اندازه نتیجه نهایی حاصل شود؟
این ماده به محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصات نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی تخصصی ایجاد می کند آن قرار است ورزش های گفته می شود. اگر بخواهیم به صورت عمومی صحبت کنیم این ماده را به انواع کنیم (انواع) رئوس مطالب شده برای اداره کردن مصرف کننده سانتی متر، انواع رئوس مطالب شده برای اداره کردن ارتباط همراه خود مشتر CRM، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع پروسه های تبلیغات و بازاریابی وابستگی دارد.

اینکه چه چیزهایی در داخل مارکت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اموری در داخل جاری مشارکت در است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ادعا به انواع یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت یابد، به همین دلیل رویکرد های نه رویکرد های تخلیه {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد های عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی های عادی کمپینی در داخل تبلیغات و بازاریابی crm پیاده می شوند در داخل {هرکدام} ازا این انواع ها نیاز به بتوانیم فرآیندهای {بهینه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صحیح} را در داخل گروه به تعیین کنید عالی رئوس مطالب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهینه} را با بیرون کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاست در داخل دستگاه ارتباط همراه خود ساختار رئوس مطالب کنیم به همان اندازه در پایان در داخل راحت افزار پیاده سازی شود. توجه {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دانستن درباره مواردی کدام ممکن است ردیابی می تواند باشد موقعیت مهمی در داخل نتیجه نهایی سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآیی ماموریت پیاده شده دارند.

*گروه معمولاً در داخل امتحان کردن این همراه خود چه عواملی ممکن است وجود داشته باشد؟
نیاز به به این نکته ردیابی کنم کدام ممکن است گروه ها می توانند در داخل مرحله بلوغ متفاوتی باشند، به همین دلیل این رو نیازمندی های ارتباط همراه خود مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای سیستمی قرار است به آنها بروند هم همراه خود هم تمایز دارند. نیاز به نیارمندی های این تکنیک رئوس مطالب شود سپس آن قرار است را همراه خود نقشه های نیازمندی های عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کپک مستندات به تعیین کنید مکتوب فراهم کردن شود. اکثر شرکتها در موضوع این کدام ممکن است دیگران استفاده بیشتر از می کنند دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده محصول را در داخل تذکر می گیرند کدام ممکن است آن قرار است دستگاه نیازمندی های گروه نه را می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گروه نه مشابه اثربخشی {نمی تواند} باشد یا نباشد.

برای مناسبت اگر خودرو رانندگی لاستیک تریلی بخریم در واقع می تواند استفاده بیشتر از تدریجی با این وجود لاستیک تریلی لزوما جنس بدی معمولاً نیست با این وجود قابل استفاده بیشتر از {در این} خودرو رانندگی را ندارد پس اینطور میگویم خوب کپک مشکل ها {در این} مختصر می تواند باشد کدام ممکن است روش های آسان به وندور. (تامین کننده) بشکل {صحیح} تصمیم گیری در مورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع قبل به همین دلیل آن قرار است روش های آسان به {بهینه} سازی، انتخاب شده سازی، تکنیک پیاده سازی فرآیندها احصا شود.

* در داخل ایران چه مشکل هایی {در این} زمینه ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار پیشنهادی خواهید داشت {چیست}؟
مشکل هایی تخصصی ایجاد می کند نمایندگی های ایرانی می بینم مشابه مشکل هایی است کدام ممکن است حدود ۱۰ به همان اندازه ۱۵ 12 ماه پیش تجاری در داخل دنبا همراه خود آن قرار است برخورد می کردند. من می روم فقط در موردً {هر} یکی 2 ماه به مونتاژ {دعوت} می شوم کدام ممکن است محصولی تحمل عنوان CRM را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ERP خریده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل راه اندازی به همین دلیل آن قرار است خوشحال معمولاً نیست {مدیران} نمایندگی عموما بدنبال سرنخ مسئله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنند ابزاری کدام ممکن است خریده اند بدرد نمی خورد {در حالی که} انواع به همین دلیل شخصی گروه است کدام ممکن است قبل به همین دلیل {خرید} نیازمندی های شخصی را نمی شناسد.

دلیلش هم اینجا است کدام ممکن است بلوغ گروه های ما در داخل زمینه سیستم های سازمانی به همین دلیل دنیای عقب تر است. آنچه در داخل ایران بلد نیستیم هر دو {صحیح} {نمی تواند} تصمیم گیری در مورد {صحیح} راحت افزار را مشارکت در دهد چرا کدام ممکن است اشخاص حقیقی در داخل گروه این {کار} مشارکت در می دهند هر دو پاسخگو برای {خرید} می کنند هر دو سرپرست یکی در همه فاز هایی است کدام ممکن است چشم انداز های فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صحیح} را به الگو تصمیم گیری در مورد محصول عالی نمی دهد به همان اندازه اشیا را. همراه خود تامین کننده (وندور) در میان بسیاری بگذارند. {در حال حاضر} قابل انتساب به تحریم ها در داخل ایران پتانسیل دسترسی وندورهای مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از راحت افزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قرار است به آنها بروند {وجود ندارد}.

در داخل هنگام تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید حیاتی است کدام ممکن است نمایندگی برای خوب ارتباط رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {صحیح} همراه خود تامین کننده می باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کننده نیز حاضر به قبول این الگو باشد یا نباشد. شرکتهای ما چه در داخل مقام مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل جایگاه تامین کننده (وندور) تنها واقعی به فراهم کردن خوب دمو ({نسخه} ی نمایشی) بسنده می کنند سپس به همین دلیل آنجا کدام ممکن است نیازمندیها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای نمایندگی احصا شده پتانسیل بررسی اجمالی بمنظور تطبیق فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل همراه خود خوب دموی نیاز به پتانسیل پذیر معمولاً نیست.

آنچه نیاز به {برای هر} گروه انتخاب شده راحت افزار مشابه با بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت خواستن سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} های پیوسته مشارکت در شود به همان اندازه ببینیم چقدر به آن قرار است نیازمندی ها پاسخگو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه چه حد ممکن است بخواهید بازطراحی هر دو راحت افزار انتخاب شده می باشد یا نباشد.

آنچه حیاتی است در داخل مرحله یک تصمیم گیری در مورد {صحیح} سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس عقد قرارداد همراه خود {شرایط} مکتوب پیاده سازی، عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب راحت افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً پذیرش بررسی کاربری سیستم UAT می باشد یا نباشد. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است مراحلی را کدام ممکن است شرکتها در داخل ایران مشارکت در می دهند {نمی توانند} فراهم کردن دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب کنند. (پیکربندی)، پیاده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان آزمایش استفاده بیشتر از را نیز شخصی وندور مشارکت در می دهد کدام ممکن است پس به همین دلیل آن قرار است ماه گروه معاصر به عدم تطابق همراه خود نیازهای شخصی پی برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث عدم هر دو شکست ماموریت می تواند باشد.