ایران جزء پیشتاز در تولید میگوبه گزارش بازار، علی اکبر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران افزوده میگو یک صنعت زا و ارزآور در کشور و فعالیت صنعت پرورش میگو است که از اوائل دهه ۷۰ در ایران شروع شده است.

خدایی با اشاره به اینکه هم اکنون در تمام استان های جنوبی کشور و همچنین استان گلستان مزارع پرورش میگو وجود دارد در بوشهر به عنوان قطب تولید و پرورش میگو در کشور در سال گذشته 28 هزار تن میگو تولید می شود و این رقم به بیش از 35 عدد می رسد. هزار تن خواهد رسید.

دبیر کل تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه صنعت پرورش میگو در ایران بسیار با دنیا نیست و به عبارتی ضریب نفوذ دانش در این صنعت خیلی خوب است توضیح کرد ایران جزء پیشتاز از نظر میزان برداشت میگو در یک سطح است.