انتشار بخشنامه مدیریت تعارض و جلوگیری از تبانی در ارجاع کاربه گزارش بازار به نقل از سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه مدیریت تعارض و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه های اجرایی، مشاوران، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیام رسان مهندس ارائه می شود.

در اجرای اصول دوم بر نقشه اصلی ملی و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و بر اساس این بخشنامه بـرای ایجاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح و یا مهندس مشاوری که مشارکت و مشارکت دارند. اعضای هیئت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد یا بیشتر) باشند، در تمام فرآیندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، و بررسی و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مناقصه در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزرای مناقصه و …) به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ ممنوع است.

لازم به ذکر است که این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی و اجرای کامل و نظارت بر آن بر روی دستگاه‌های اجرایی مندرج در بندهای ماده (۱) قانون مناقصات است و قضاوت مربوط به حسب مورد در نظر گرفتن حقوقی به پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.