الگوی کشت باید بتواند سرزمینی و آمار پایه دقیق اجرا شودبه گزارش بازار، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این مطلب خواستار شد که الزامات اجرای الگوی کشت و علل عدم اجرای این طرح طی برنامه‌های توسعه‌ای کشور آسیب‌شناسی شود.

رفیعی اظهار داشت: در دولت سیزدهم، وزیر جهاد کشاورزی همت خود را بر اجرای الگوی کشت که بسیار فرسایشی شده بود و وزاری پیشین تنها حرفش را می‌زدند، قرار دادند که قابل تقدیر است.

وی در همین حال تاکید کرد که تامین امنیت و سلامت غذایی باید با توجه به توان سرزمینی و به صورت پایدار انجام شود.

رفیعی درباره تهیه آماری از وضعیت موجود کشاورزی به نقش نخبگان و دستگاه های پیشرو اشاره کرد و گفت: ما در نخبگان و دستگاه های پیشرو برای تهیه دیتابیس یا آمار پایه داریم که می توان به وزارت جهاد کشاورزی کمک کرد و یکی از این دستگاه ها را انجام داد. فضای کشور است که با دقت به صد درصد می‌توان در زمینه‌هایی مانند صدف پدیده‌های جوی، شناخت نوع و میزان کشت کمک کننده باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت از سازمان فضایی کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره برد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در عین حال از استان‌های کشور خواست، طرح الگوی کشت پای کار بیایند.

وی الگوی کشت را یک طرح فرابخشی خواند و اذعان داشت: سایر دستگاه های کشور به ویژه وزارتخانه های نیرو و کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت قرار گیرند.

رفیعی ادامه داد: مجلس نیز در برنامه هفتم توسعه به الگوی کشت توجه می‌کند و در کمیسیون کشاورزی مجلس، آسیب‌شناسی و شناسایی نقاط ضعف در اجرای الگوی کشت را در برنامه‌ها دارد.

وی نبود یک یکپارچه مدیریتی و نبود یک بودجه قابل توجه را از دیگر مسایل مربوط به اجرای الگوی کشت عنوان کرد.