اقتصاد هنر، برند سازی و مخاطب شناسیسمانه شهری نژاد، بازار: دست یابی به شناختی علمی از عوامل تشخیص بر مصرف کننده های اقتصادی با عرضه کالاهای هنری و مکان های عرضه این کالاها (از قیبل گالری، موزه، فروشگاه هنری)، از نیازهای مخاطبـی اقتصـاد هنر است. شناخت هم به اقتصاد هنر و هم به خـودِ مصرف کننده یاری رسان است.

مصرف هنری، در خدمت سلامت روان مصرف کننده است؛ هویتِ فرهنگیِ او را احیا می کند، به او بیـنش مـی بخشـد و نگرشـش را بـه زنـدگی در جهت مثبت، تغییر می دهد. است. ارزش های فرهنگی را به عنوان عوامل تعیین کننده نگرش و رفتار مصرفی مورد توجه قرار می دهد و از جهت دهی های فرهنگی سخن می گوید. جهت دهی های فرهنگی که بر نگرش و رفتار مصرفی مصرفی تأثیر می گذارد، شـامل ایـن مـوارد اسـت:

ماهیت جمعی: انتخـاب کالا، فرآیندی از تصمیم گیری خرید است که با نیازهای منزلت اجتماعی کالا بیشتر از نیازهای شخصی و ارتباطی خاص می تواند، به این معنا که فرد بـا انتخاب کالاهایی خاص، علاوه بر این که در منزلت اجتماعی، تعلق خود را به یک گروه و جدایی می دهد. را از گروه های دیگر به جامعه عرضه می کند.

مصرف هنری، در خدمت سلامت روان مصرف کننده است

کـنش اجتمـاعی: توصیه و دیگران، نقش بسیار مهم در انتخاب کالا، بازی می کند. افراد در روابط اجتماعی خود، برای ایجـاد روابـط بـین شخصـی مـوثر و احتـرام گذاشتن به دیگران از برخی کالاها به عنوان هدیه استفاده می کنند زیرا این کالاها دارای پایگاه اجتماعی بالایی بوده اند و بـر آرزویـابی موقعیتیـت اجتمـاعی فرد، تأثیر مثبت دارند.

بیانِ خود: مفهوم بیان خود، به التزام روابط متقابل اشاره می کند. مهم این است که فرد تصویری مثبت از خود ایجـاد کند و نقش و منزلتش را در زمینه خصوصیات مربوط به عضویت گروه مثبت نشان دهد تا صورت اجتماعیاش را ثابت کنـد.

مفهـوم سلسـله مراتب: جامعه دارای سلسله مراتب است. عشق در سازمان ها، گروه و کل جامعه، منزلت های متفاوتی دارند و برای این که منزلتشان را نشان دهند و آن را حفظ کنند، به کالاها و مصرف آنها توجه ویژه ای دارند.

برای تعیین یک سیاست و یا اقدام هنری که نتیجه آن تولید محصول هنری با کیفیت در رشد و تولید اقتصاد هنر در بازار هنر است، باید هدف های گروه های آماج را به دقت توصیف کرد. گروه های آماج انواع گوناگونی دارند که عبارتند از استفاده کنندگان یا مصرف کنندگان هنری، تولیدکنندگان هنری، دولت و سازمان های نیمه عمومی، انجمن ها و گروه ها.

جامعه دارای سلسله مراتب است. عشق در سازمان ها، گروه و کل جامعه، منزلت های متفاوتی دارند و برای این که منزلتشان را نشان دهند و آن را حفظ کنند، به کالاها و مصرف آنها توجه ویژه ای دارند.

عناصر سازنده برند عبارت اند از طراحی صنعتی، تنظیم ظاهری، تدابیر تبلیغاتی سنجیده شده، شرکت فروش و تماس مستقیم با مصرف کننده. تولیدکننده با عمل خود باید به مصرف کننده مصرف برند را داده، در نزد وی انتظار خوب را ایجاد کند. مزایا و فواید برندسازی بسیار فراوان است برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مهم برند
منحصر به فرد شدن در میان رقبا
، از سرمایه گذاری های نابجای شرکت مورد نظرکاهش فعالیت های بی هدف، افزایش سودآوری و جذب مشتریان وفادار و عواملی مانند نام تجاری، تصویر برند، شخصیت برند، پلتفرم برند، ارزش پیشنهادی برند در خرید هنر از سایتبز و شرکت های مشابه بسیار حائز اهمیت است همچنین در مقوله مهم برندسازی اثر اصالت و هنرمند، هنرمند، خاص بودن آثار، جعلی نبودن آثار، رضایت شخصی، از ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثر اجتماعی، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، درک شده، تاثیر وجهه برند، وفا به برند. و ریسکی بر نگرش به محصولات جعلی همچنین دارای اهمیت است.

برند و برندینگ عبارت است از هویت بخشی و معرفی یک کالا به مخاطبان و مصرف کنندگان، عبارتی که تضمین کننده مصرف کننده و نمادی از کیفیت، انحصار و خاص بودن یک محصول است که آن را به نامی ماندگار در اذهان بدل می کند.

برند و برندینگ عبارت است از هویت و معرفی یک کالا به مخاطبان و مصرف کنندگان

در واقع برندینگ دانشی است که با برتری دادن به یک برند باعث افزایش و شهرت آن در بازار می شود و به طور مستقیم به بهبود احساس مخاطبان نسبت به آن و افزایش فروش می شود. از این رو، برندینگ ایجاد می شود، حفظ و ارتقاء جایگاه واقعی، ذهنی و عاطفی یک برند در بازار است و در نهایت در مصرف مصرف کنندگان باعث تولید می شود.

برای مخاطب و حراجی ساتیبز و دیگر حراجی ها، از جهت اندیشه های مبتکرانه و خلاقیت و کارآفرینی، بسط و پیشرفت پیوسته و کنش های خلاق و سودمند، امور و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، فعالیت ها و فعالیت های هنرمندان فراگیر و بیشتر در خرید اثر هنری در بازار. اقتصاد هنر مهم هستند.