اطلاعات پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایهبه گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی افزود: نقش نظارتی مردم در فرآیند عمکلرد بازار سرمایه، حائز اهمیت دارد.

او ادامه داد: شفافیت اطلاعات، ساماندهی وضعیت فضای مجازی و تناسب منطقی بین مجازات و مجازات سایر موضوعات است که درپیش نویس تغییر بازار سرمایه دیده شده است.

پورابراهیمی تاکید کرد:تلاش شده تاجایگاه فعالان غیردولتی در بازار سرمایه تقویت شود، همچنین ساماندهی فضای مجازی و سهامداران خرد و واقعی در مباحثی مانند آموزش و ایجاد دوره های تخصصی از سوی فعالان فضای مجازی، از دغدغه هایی بوده است که همیشه مورد توجه ما بوده است. هست در این خصوص هم تلاش می کنم تا ساماندهی درستی اتفاق بیفتد.

کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ارتباط تلفنی با برنامه خاطر نشان کرد: در میان این گزارش‌ها و آموزش‌های تخصصی تفاوت، در اصلاحات پیش رو، حتماً این موضوع را به شکلی دقیق مورد توجه قرار دهد.