اصلاح کردن مقررات اتاق ایران {نباید} به ابزاری برای تضعیف فاز غیر دولتی بازسازی شودبه گزارش {بازار} به نقل به دلیل اتاق ایران، محسن احتشام، رئیس شورای سراسری زعفران همراه خود برای بررسی تخصص پیچیده در داخل سطوح، پشتیبانی فاز غیر دولتی در داخل درجه سیستم اقتصادی را شناخته شده به عنوان خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهم خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {درست است} کدام ممکن است رهنمودهای قانونی نیاز به در مسیر درست حرکت کنید تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهروز باشد یا نباشد. شدن، تنظیم کنند. با این وجود {نباید} مقررات تصویب شود ملت به بهانه تنظیم اتاق ایران، فاز غیر دولتی تضعیف شود.

احتشام، رئیس شورای سراسری زعفران در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود «اتاق ایران وب مبتنی بر» منطقی سازی داد: توجه‌انداز مناسبی را برای سیستم اقتصادی ایران ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه نقشه بهترین راه راه اندازی آن خواهد شد {حرکت} می‌کردیم، این هجمه‌ها را روی اتاق ایران نمی‌دیدیم. بیش به دلیل ۸۰ شانس سیستم اقتصادی ملت، دولتی است در داخل صورتی کدام ممکن است اقتصادهای مشابه چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و بسیاری دیگر کاملاً برعکس ایران حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کردند. {در این} 20 شانس سیستم اقتصادی کدام ممکن است {جنبه} تجزیه و تحلیل، بسترسازی و بسیاری دیگر، دولتی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 80 شانس نه آن خواهد شد در داخل اختیار فاز غیر دولتی قرار دارد.

این سرزنده مقرون به صرفه یکپارچه داد: این بر مقدمه استژاتژی مطمئن می‌شود کدام ممکن است نرم افزار‌ریزی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش رفتند. {در این} گروه امور دولت به دلیل بنیادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری مجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز غیر دولتی در نتیجه کاربلدی، {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی بالاتری است امور دولت وارد شده است.

احتشام بیانان کرد: سیستم اقتصادی ایران دچار سردرگمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن حمایت به دلیل فاز خاصی برای رفع معضلات شخصی، انگشت به تضعیف این فاز می‌زند.

او می رود منشاء مسائل در این زمان سیستم اقتصادی ایران را به دلیل دولتی در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستوری در دسترس بودن سیستم اقتصادی ملت می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص می‌تدریجی: فاز غیر دولتی {در این} سیستم اقتصادی موقعیت‌آفرینی مهمی ندارد.

رئیس سراسری زعفران در داخل یکپارچه به اصلاح کردن رهنمودهای قانونی، تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ممکن است شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اصلاح کردن مقررات اتاق ایران در داخل پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگیزه} بخشیدن به تنظیم زیست خرید‌وکار صورت بگیرد. با این وجود آنچه تقریباً در مورد اصلاح کردن مقررات اتاق ایران می‌شنویم، ماده یکی دیگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند {حرکت}‌هایی را در داخل تضعیف غیر دولتی مشارکت در دهد کدام ممکن است به ضرر سیستم اقتصادی به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خروج سرمایه‌ها به دلیل ملت می‌شود. کسب اطلاعات در مورد این ماده همراه خود درایت آمد {تا} به پشتیبانی فاز غیر دولتی پشتیبانی کنیم.