اصلاح پروانه چاههای کشاورزی با هدف جلوگیری از برداشت بی رویهبه گزارش بازار، حمید رحمانی گفت: بر اساس ماده ۱۳۵ قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست ۱۱ میلیون متر مکعب از برداشت‌های فعلی از سفره‌های آب زیرزمینی کاشته شود.

معاونت توسعه فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقآبی افزود: بر اساس مصوبات پانزدهمین شورای عالی آب، باید برنامه ریزی شود که 75 درصد از حجم تغذیه آبخوان ها استفاده می شود و 5 درصد دیگر به برنامه سفرهای آب زیرینی ذخیره می شود. مقدار ” آب قابل برنامه ریزی ” را تعیین و آن را اجرا کرده ایم.

گفت: بر این اساس پروانه‌های بهره برداری از چاه‌های آب کشاورزی که قبلاً صادر شده و بیش از «برنامه‌ریزی آب است» برداشت می‌شود تا به حجم قابل‌مجاز برداشته شود.

معاونت توسعه نظام های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: بر اساس آیین نامه قانون بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، باید پروانه های بهره برداری از آب اصلاح شود، زیرا در سال هائی مانند دهه ۶۰ که مشکل آب کمتری بود پروانه داشت. هائی صادر شده است، اما این پروانه‌ها با شرائط کم آبی فعلی کشور جور نمی‌توانند آن‌ها را اصلاح کنند.

وی درباره طرح‌های آبخیزداری در کشور گفت: اجرای این طرح‌ها در مناطق مرتفع قله و کوه‌ها مفید است، اما اجرای آن در مناطق پائین‌تر از آن، باعث افزایش تبخیر و برداشت غیرمجاز از آن توسط افراد سودجو و نرسیدن حقابه به دست حقابه بران می‌شود. قانونی می‌شود.

حمید رحمانی اضافه کرد: هر چند در طرح احیا و تشکیل بخشی از آب‌های کشوری که از چند سال گذشته در کشور طرح‌های مربوط به آبخیزداری آغاز شده است، اما بودجه و مدیریت آن مربوط به وزارت نیرو نمی‌شود و تمام این موارد مربوط به وزارتخانه است. جهاد کشاورزی می شود.