اصلاح قانون افزایش مستمری بازنشستگان جامعه اجتماعیبه گزارش بازار، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه امروز خود با توجه به جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان کارکنان اجتماعی و بازنشستگان جامعه اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق العاده امروز خود دولت را رای می دهد. ایراد قانونی قرار داده است.

قربانعلیی دبیر این هیأت با بیان این مطلب افزود: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در تصمیم گیری های خود درباره تصمیمات تصمیم گیری نامه های هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را انجام می دهد. را در این خصوص با وضعیت مجلس به دولت اعلام می‌کند.

دبیر هیأت با تشریح فرآیند بررسی و تصمیم به تصویب در این هیأت اظهار داشت: به استناد قانون نحوه اجرای 85 و 138 قانون اساسی، نتیجه بررسی‌های ابتدایی هیأت، به دولت اعلام می‌شود تا از فرصت قانونی بیش از 10 روز نسبت به اصلاح مصوبات ایراد. و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.

وی ادامه داد: امروز نیز پس از چند جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی در اطراف ذینفع، موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال 1101 را مغایر با قوانین تشخیص داد و مغایرت با عنوان رتبه مقدماتی به دولت اعلام می‌کند. .

مهری در افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیأت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به ادامه تصمیم گیری خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیأت تطبیق قطع شده و به دولت اعلام شود. خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.

دبیر هیأت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح مشکلات حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با عوامل خوبی که میان دولت و هیأت تطبیق است مطمئن هستیم که بهترین تصمیم را خواهیم گرفت و با اصلاحات، هیچ نخواهد داشت.