ارزش ایران مال زیر مجموعه بانک آینده تعریف شدبازار، گروه بورس: گزارش ارزیابی بخش های بازار بزرگ ایران (ایران مال) پس از کشمکش های حقوقی و فشاری بانک مرکزی در نهایت نهایی شد و زیرمجموعه بانک آینده قرار گرفت. پیش از این سهامداران عمده بانک آینده با انتقال ایران مال به دارایی شرکت های دیگری است که به بانک های آینده وابسته است به این مسئله وارد کرد و در نهایت با فشار نهادهای حقوقی سهامداران عمده پا پس کشیدند.

در حال حاضر در بانک آینده اعلام کرده است با توجه به اینکه گزارش ارزیابی مربوط به املاک و دارایی های ثابت شرکت توسعه بین الملل ایران انجام شده است، اما هنوز گزارش ارزیابی سهام شرکت از سوی کانون اسناد رسمی دادگستری ارائه نشده است. سهام دیگر شرکت در سرفصل سرمایه گذاری های بانک های طبقه بندی شده است. و حمایت مالی رویداد متعاقباً اعلام می شود.