ارتقای کیفیت بالا کالا، حیاتی ترین میل ایران {خودرو} استبه گزارش {بازار}، مهدی خطیبی، سرپرست گروه اقتصادی ایران {خودرو} در داخل پیامی هر از گاهی {یازدهم} اردیبهشت «روز بین المللی کارمند»، در زمان حال را بر پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگران منطقه‌های تأمین به‌ویژه خانوار صنایع عظیم خودروسازی ملت تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادباش ذکر شد.

محتوای متنی فشرده پیام خودرو ایران به رئوس مطالب {زیر} است:

۱۱ اردیبهشت را در همه زمان ها به دلیل آن خواهد شد جهت ارج می‌نهیم کدام ممکن است یادآوری می‌تدریجی، مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر‌های بی‌بدیل محله کارگری است. قشری کدام ممکن است بی‌تردید، با کیفیت حرفه ای‌ترین پاسخگویی را در داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه مقرون به صرفه ملت بر دوش می‌کشد.

روز کارمند بین المللی، جایگزین مغتنمی {است تا} با پیروی به دلیل گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار بزرگان ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به موقعیت حیاتی درگیر شدن توسعه مقرون به صرفه ملت، صمیمی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالصانه ترین شناخت ها را نثار این اعضای خانواده کنیم تخصصی ایجاد می کند هیچ شرایطی به دلیل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به انگشت نکشیدند.

کارمندان دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده کشورمان، یکسان جهادگران‌ها را ناپذیر سنگرهای تأمین می‌کنند تخصصی ایجاد می کند معامله با تحریم‌های مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری}‌های {بیماری}، مجدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با همتی استودنی، صحنه‌های چیز خوب در مورد به دلیل خوداتکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتماد به نفس را نماد می‌دهند. اگر درست در این لحظه گروه اقتصادی ایران {خودرو}، پرتوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار بهترین راه تمیز کردن با سمت راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی گشوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته بر روی توسعه در داخل صنایع خودروسازی ملت می‌افزاید، این حیاتی مرهون دستان دردسر‌کش تک‌کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدن این گروه است. به دلیل این رو بر شخصی اعتقاد می‌دانم ضمن تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادباش هر از گاهی روز بین المللی کارمند، به دلیل کل شما همکاران کار شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدومی کدام ممکن است به سبک‌های مختلف {در این} میدان مقدس کوشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم توقف چرخ به یادماندنی تجارت را برنمی‌تابند، صمیمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاضعانه تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر می‌کنند.

تجارت {خودرو} با کل شما فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب‌های سالیان جدیدترین، به دلیل تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها، جایگزین‌هایی برای توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد راه اندازی می‌شود. به‌خاطر {داریم} روزی کدام ممکن است شرکای خودروساز خارج از کشور، ایران را انصراف کردند، کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولادمردان آوردندگاه {خودرو} با تاکید بر فرض تجارت «کار نشد»، چسبیده کردند کدام ممکن است تنها واقعی با اعتماد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارج نهادن به اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان نیروهای داخل، «ناممکن ها» میسر شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه تأمین به راحتی احتمالاً خواهد بود. این در داخل حالی است کدام ممکن است به هیچ وجه نمی‌توان بر مضر تحریم‌های ظالمانه، کل شما‌گیری غرب در داخل سیستم مالی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پی آن خواهد شد {شرایط} نابسامان پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی برای خودروسازان داخل را راه اندازی کرد. {در این} گذر گروه اقتصادی ایران {خودرو} نیز به دلیل {آسیب}‌های یاد شده در داخل زمینه‌های پولی، تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین در داخل امان نبوده است. {با این وجود} در داخل چنین شرایطی است کدام ممکن است کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خدام عظیم‌ترین گروه خودروسازی اصولاً با پاسخگویی پذیری بدون در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید به قریب الوقوع بودن‌ای بالاتر، می‌کوشند تا بر مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌ها فایق آیند.

در داخل همین راستا، بااهدف‌گذاری صورت‌گرفته در داخل گروه اقتصادی ایران {خودرو}، در داخل عین جاری دارای بهترینها سهم تأمین {خودرو} در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و رشد کالا، فرمایش مقام معظم مدیریت، حضرت امام خامنه‌ای مبنی برای بهبود کیفیت بالا {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست جمهوری جمهوری در داخل زمینه ارتقای کیفیت بالا است. تولیدات، حیاتی ترین میل گروه اقتصادی ایران {خودرو} خواهد بود، احتمالا. چراکه جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان آخرین، خشنودی خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت را می خواهند می تواند داشته باشد.

گروه ایران {خودرو}، در داخل پرتو پاسخگویی‌پذیری، اقتصادی، تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی کار بر روی حضرت رفیق، پرتوان به دلیل در همه زمان ها می‌کوشد تا با نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی بی‌مشابه با فرزندان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم، جایگاه تجارت خودروی ملت را به سطوح قابل احترام‌ای بهبود دهند. ما شخصی را اختصاص داده شده می‌دانیم برای تقویت فضای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، تشویق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید در همسایگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مایوس افزایش دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداندیشان توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایران سرافراز، به دلیل هیچ کوششی دریغ نکنیم.

در طولانی مدت بار ویژه به کل شما پایمردی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر‌های بی‌بدیل ممکن است داشته باشید کار می‌کنند، کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی تخصصی ایجاد می کند خرید‌وکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارات تجارت {خودرو} سه‌اند، به همکارانم در داخل گروه اقتصادی ایران‌{خودرو}، فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت «روزجهانی کارمند» را صمیمی می‌گویم.