احتمال افزایش ۲۵ درصدی ناترازی تولید و مصرف برق کشوربه گزارش بازار، مصطفی رجبی مشهدی افزود: سال قبل ناترازی تولید و مصرف برق کشور به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسید که در تابستان امسال این مقدار می‌تواند به حدود ۱۹ هزار مگاوات برسد.

سیستم صنعت برق ایران: برای کاهش این ناترازی، افزایش تولید ۶ مگاواتی در دستور کار نیروهای نیرو قرار گرفت که بخشی از آن شبکه وارد شده است و مابقی نیز به بیش از هزار تا تابستان وارد شبکه سراسری خواهد شد.

وی بیان داشت: با همکاری و هماهنگی وزارت صمت قرار در زمان مصرف مصرف، با کاهش مصرف و جابجایی بار صنایع بین ۲۰ تا ۳۰ درصد یعنی حدود ۴ هزار مگاوات، از این ناترازی كاسته و به زمان غیر اوج مصرف می شود.

صنعت ایران درباره آخرین وضعیت نیروگاه ها برای ساخت 10 هزار مگا نیروگاه برق گفت: بیش از نیمی از این نیروگاه، هم اکنون اجرا می شود و نیروگاه سمنان هم که متعارف ساخت این نیروگاه ها بین 18 تا 20 ماه است. از ۹ ماه تکمیل خواهد شد و در تیر امسال ۱۸۳ مگاوات وارد شبکه سراسری برق کشور خواهد شد.

رجبی اظهار داشت: صنایع کشور مشهد داده اند تا 3 سال آینده، کل این 10 هزار مگاوات برق وارد شبکه می شود تا در اوج مصرف، به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند.