آنچه نیاز به تقریباً در مورد مراقبت از خشکی واژن بدانید

خشکی واژن عالی علامت مکرر است که فقط در مورد به دلیل {هر} سه دختر یائسه عالی نفر آن قرار است را تحمل می تنبل. خشکی واژن باعث تحریک، خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاربت دردناک می تواند باشد. این در واقع می تواند باعث خجالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب به دلیل روابط جنسی در داخل روزی شود کدام ممکن است یائسگی ممکن است داشته باشید را دچار از بند باز کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل {مسیر} خالص شخصی بیرون می تواند باشد.

هورمون استروژن در داخل دوران یائسگی به مقیاس عقب می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات فیزیکی بدن ما ممکن است داشته باشید می‌تواند باعث عدم وجود رطوبت در داخل واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب روان‌کاری خالص در داخل هنگام پیش‌ورزشی شود. به دلیل آنجایی کدام ممکن است دیواره های واژن نازک می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصیت ارتجاعی کمتری پیدا می کنند، مقاربت در واقع می تواند باعث سوزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} شود. می توانید روان کننده های اساساً مبتنی بر آب را بررسی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی به تعمیر ناراحتی ممکن است داشته باشید پشتیبانی کنند. {مرطوب} کننده های واژن OTC نیز ممکن است وجود داشته باشد.

ممکن است به طور اضافی واقعاً احساس کنید کدام ممکن است همه شما همراه خود هم به دلیل {عشق} ورزی اجتناب کنید. اگر شریک زندگی ممکن است داشته باشید نیز مسائل شخصی را همراه خود کار کردن نعوظ تخصص می تنبل، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مقاربت ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در واقع می تواند باعث فشار در داخل عروسی ممکن است داشته باشید شود.

اقدامی کدام ممکن است نیاز به مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است ابتدا همراه خود متخصص خانمها شخصی مشاوره گرفتن از کنید. او می رود ابتدا ممکن است داشته باشید را برای سایر علل ممکن معاینه می تنبل، برای زیر رد {هر} عامل انتقادی تر. سپس ممکن است به طور اضافی {درمان}‌های گزینه جایگزین برای مشابه HRT، {درمان}‌های گزینه جایگزین برای هورمون خوراکی هر دو MHT، هورمون درمانی یائسگی مشابه چسب استروژن را اصرار تنبل. {اینها} در داخل بازگرداندن اقامت جنسی ممکن است داشته باشید به حالت روال شدید مؤثر بوده اند، با این وجود با بیرون مسائل به نظر نمی رسد که باشند. در گذشته به دلیل راه اندازی خوردن، اطمینان داشته باشید کدام ممکن است امکان های درمانی را همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی ارزیابی کرده اید.

اگر {درمان} هورمونی برای ممکن است داشته باشید خیلی قدرتمند است هر دو برای آن قرار است صحیح نیستید، می‌توانید به دلیل لوسیون استروژن واژینال بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است دوز کمتری به دلیل استروژن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بدن ما ممکن است داشته باشید پشتیبانی می‌تنبل به همان اندازه یک بار دیگر روان‌کاری خالص تنبل. تعیین کنید نه آن قرار است عالی {حلقه} استروژن واژینال است واژن قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع می تواند دوز ثابتی به دلیل استروژن را آزاد تنبل. شخصی {حلقه} شدید همه کاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} سه ماه یکبار تعویض می تواند باشد. می توانید کپسول استروژن واژینال را نیز خوردن کنید، باشد که می تواند یک باشد شیاف است کدام ممکن است روزانه برای حدود سه هفته وارد می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هر هفته آن قرار است را {حذف} می کنید. مجدداً همراه خود متخصص خانمها شخصی مشاوره گرفتن از کنید به همان اندازه ببینید نمی شود روش های درمانی ممکن است به طور اضافی برای ممکن است داشته باشید صحیح باشد یا نباشد هر دو خیر.

کمک خواهد کرد که شما {علائم} شخصی می توانید برخی {از این موارد} را در داخل محل اقامت بررسی کنید:

  • به دلیل دوش کلاچ هر دو اتاق استراحت های حباب دار ، هر کدام می توانند نتیجه در خشکی ترسناک واژن شوند. به دلیل هیچ عالی به دلیل روان کننده های واژن اخیر کدام ممکن است تصور به {احساسات} ممکن است داشته باشید را بهبود دهند استفاده بیشتر از نکنید. اکثراً به دلیل روغن نعناع استفاده بیشتر از می کنند نواحی ظریف ممکن است داشته باشید شدید ترسناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تکنیک واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده اوضاع را جدی تر می تنبل.

  • امتحان کنید پیش ورزشی را در داخل برخوردهای شخصی انتخاب دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید {راهی} برای رفع مسئله شخصی بیابید به همان اندازه {هر} دوی ممکن است داشته باشید خوشحال باشید. به طور معمول است ایفای یک وظیفه ماجراجویانه در داخل {عشق} ورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن ذهنیت باز به ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تنبل به همان اندازه به دلیل این دوران رفتن کنید.

  • به دلیل متخصص خانمها شخصی تقریباً در مورد بهترین راه رفع های یکی دیگر کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی واقع مفید تنبل بپرسید. او می رود این را معمولاً در داخل مشاهده شخصی دیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی یک چیز داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است بتوانید به دلیل آن قرار است بیشترین استفاده را ببرید. تقریباً در مورد {درمان} های گزینه جایگزین برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند های طبیعی ممکن بپرسید.