آقایان دولت؛ قبل از جراحي‌ اقتصاد با مردم سخن گفتبه گزارش، حسین رجایی نماینده مردم لنجان و عضو مجمع نمایندگان بازار استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: آقایان دولت؛ قبل از جراحي‌اقتصاد با مردم صحبت کنيد، شفاف و صداقت مردم را در جريان فوائد تحريم‌ها و تبعات از انجام اين جريان انجام مي‌دهند.

مردم ایران فهیم و صبورند. با مردم ‌سخن، تا موفق شوید.