آغاز طرح برخورد با مشترکان بدمصرف از اول تیر ماه| صرفهجویی ۱۰ درصدی شرط عبور تهرانیها از تنش آبیبه گزارش بازار، محمدرضا بختیاری افزود: به مشترکان پرمصرف و بدمصرف، از طریق قبض یا پیامک اخطارهای متواتر داده شده است و از ابتدای تیرماه و بدون اخطار مجدد، شرب این دسته از مشترکان به مدت دو تا پنج ساعت در زمان مصرف مصرف است. قطع خواهد شد.

بختیاری با اشاره به این‌که برای آن دسته از مشترکانی که از الگو استفاده می‌کنند، آب مصرف می‌کنند به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کنند، تاکید کرد: با اجرای این طرح شاهد تفاوت معنادار در تعرفه مشترکان بدمصرف نظر بود.

وی به افزایش ۶۰ درصدی تعرفه مشترکان بدمصرف اشاره کرد و گفت: اگر تغییری در رفتار مشترکان بدمصرف دیده نشود، آب شرب آن‌ها به دفعات قطع خواهد شد، اما ممکن است تغییر رفتار و مصرف آن‌ها فقط یک‌بار با محدودیت مواجه شود.

بختیاری با بیان این‌که الگوی مصرف برای هر خانوار تهرانی ۱۴ مترمکعب در ماه یا ۱۴۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است، اضافه می‌شود: ۴۰ درصد مشتریان تهرانی مطابق الگو و ۲۰ درصد بیشتر از الگوی مصرف آب مصرفی و ۲۰ درصد باقیمانده مشترکان پرمصرف و ۲۰ درصد هستند. بدمصرف هستند.

شرکت مشترک آب و استان تهران تاکید کرد: هم اکنون به طور متوسط ​​در هر 40 هزار لیتر آب در شهر تهران مصرف می‌شود و تنها با مصرف 10 درصدی مشترکان یعنی 40 لیتر در سال، تهران از تنش آبی تابستان امسال عبور می‌کند.