آزادسازی ۱۰۷ هکتار پایین کشاورزی در داخل شهرستان ریبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، جبرائیل برادری روز سه شنبه در داخل خصوص کار کردن این نهاد طی یکسال فعلی برای کنار آمدن با هرگونه تنظیم غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تصدیق شد: به دلیل مجموع حدود یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ مورد به دلیل تخلفات پرونده شده ،انواع ۶۳۴ مورد اجرای احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمع شده است.

وی افزود: در داخل راستای اجرای مفاد ماده ۱۰ مقررات نگه داشتن کاربری پایین های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۳ این مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیشترین استفاده را ببرید کلیه قابلیت‌های معتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایو های عملیاتی طی 12 ماه قبلی در داخل مجموع مساحت بیش به دلیل ۱۰۷ هکتار پایین کشاورزی آزادسازی شد.

به آموزش داده شده است سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ری، ۵۲۷ {پرونده} تخلفات نیز به جهت گفتن جرم کیفری به مراجع قضایی انتشار شده است.

برادری یکپارچه داد: هرگونه تنظیم کاربری در داخل پایین های کشاورزی ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نیاز به در گذشته به دلیل هرگونه اقدام به تنظیم کاربری، نسبت به اخذ مجوزهای اجباری اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان در گذشته به دلیل مشارکت در قیمت کاهش یافته به دلیل مراجع ذیصلاح به دلیل جمله جهاد کشاورزی استعلام کنند به همان اندازه مورد سوء استفاده بیشتر از اشخاص حقیقی سودجو واقع نشوند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه جهاد کشاورزی شهرستان ری نظارت بر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز را در داخل 12 ماه جاری تحریک کردن کرده است، خاطرنشان کرد: نزدیک به‌ صراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت سیستم قضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده راسخ جهاد کشاورزی در داخل برخورد همراه خود اخلالگران، پیشگیری به دلیل ایجاد‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیرمجاز مراقبت از پایین های بی بها زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی‌ها و متوقف کردن سوءاستفاده دلالان همراه خود جدیت در داخل اصل {کار} قرار دارد.

این به فرماندهی بابیان اینکه فاز ارگ نو قطب تأمین گندم شهرستان ری است، ادای احترام به شد: به دلیل همین جهت پایین های کشاورزی این فاز {نباید} هدف به سمت بهبود خوب ارزش افزوده برای در میان اشخاص حقیقی سودجو به حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلای سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انبار بازسازی شود.

شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) همراه خود جمعیتی درحدود 1،000،000 نفر در داخل جنوب استان تهران واقع شده است کدام ممکن است دارای 5 فاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ کلان شهر است.